Adatvédelmi tájékoztató

AZ ADATKEZELŐ:

HAMBURGER ÉS TÁRSA Oktatási Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 02-09-069385, adószám: 13266279-2-02, bankszámla vezető: Mohácsi Takarékbank: 50400113-11068185-00000000, engedéllyel rendelkező képző intézmények nyilvántartásában szereplő nyilvántartási szám 2016.04.11-től: E-001448/2016, weblap: www.hatok.hu, ügyvezető: Hamburger Antal) 7623 Pécs, Rákóczi út 24-26. (továbbiakban: Adatkezelő)

 

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A személyes adatok kezelőjeként az alábbiak szerint jár el a HAMBURGER ÉS TÁRSA Oktatási Kft.:

Az Adatkezelő az Ön által megadott adatokat kizárólag felnőttképzési szerződés megkötéséhez (2013.  évi LXXVII.  törvény   a felnőttképzésről: 7.  pont   13.  §., III.  fejezet 5.  pont   11.    §.   b), a felnőttképzéssel kapcsolatos elemzésekhez és statisztikai adatok, információk gyűjtésére használja.

Az Adatkezelő az Ön – mint Érintett – alábbi személyes adatait tárolja (tekintettel az adatkezelőnek kötelezően kitöltendő OSAP adatlapra): név, születési név, születési hely, születési idő, anyja születési neve, neme, állampolgársága, adóazonosító jele, tartózkodási helye, állandó lakhelye, telefonszáma, e-mail címe, legmagasabb iskolai végzettség, munkapiaci státusza.

Adatkezelő elsősorban azokat a személyes adatokat dolgozza fel, melyek kezelésére a rá vonatkozó jogszabályok alapján jogosult.

Tájékoztatjuk, hogy Ön ezen adatai megadásával hozzájárulását adja az Adatkezelőnek az Info tv. 5.

  • (1) bekezdésének a) pontja szerinti adatkezeléshez.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, és kizárólag azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas.

Tájékoztatjuk, hogy az Ön által megadott adatok egy része továbbításra kerül a Pest Megyei Kormányhivatal OSAP statisztika készítésénél.

AZ ADATKEZELÉS HELYE az Adatkezelő székhelye.

Az adatkezelés során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan, csak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve az Ön rendelkezéseinek megfelelően kezeli, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó törvények ilyen rendelkezése szerint, vagy az érintett hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben. A továbbított adatok egyéb célra nem használhatóak fel.

A fent leírtakon kívül az Adatkezelő a tudomására jutott adatokat harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki.

 

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az Info tv. 5. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglaltakon alapul. Ezeknek az adatoknak a szolgáltatása az eljárás eredményes lefolytatása érdekében kötelező.

Ön jogosult tájékoztatást kérni az adatkezelésről. Az Adatkezelő kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt, Önre vonatkozó adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az Önre vonatkozó adatokat.

Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, javítását, illetve törlését kérni.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha – a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az Adatkezelő, adatátvevő vagy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést törvény rendelte el. A személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi. Az Adatkezelő a tiltakozás kézhezvételétől számított 10 munkanapon belül megvizsgálja, és eleget tesz a kérelemnek, amennyiben annak jogossága egyértelműen megállapítható.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő kiemelt gondossággal törekszik az adatok biztonságos kezelését megvalósítani, ezért megteszik azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítják azokat az eljárási szabályokat, amelyek az Info tv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az Adatkezelő törekszik védeni az adatokat különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

EGYÉB SZABÁLYOK

Az adatok feldolgozása elsősorban informatikai eszközökkel történik, automatizált módon, a rendszert üzemeltető beavatkozási lehetőségének korlátozásával vagy kizárásával. Az Adatkezelő egyes karbantartási és egyéb feladatok ellátásához adatfeldolgozót vehetnek igénybe, az Info tv. rendelkezéseinek megfelelően. E feladatok ellátásához elengedhetetlenül szükséges mértékben az adatfeldolgozó személyes adatokhoz is hozzáférhet. Az érintett kérelmére a megkeresett Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt, illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről.  Az Adatkezelő az adatkezelési tevékenysége során az Info tv. rendelkezéseinek, az adatvédelemre és az adatbiztonságra vonatkozó joggyakorlatoknak megfelelően jár el, a hatályos jogszabályok előírásait betartja, az adatvédelemhez kapcsolódó fontosabb nemzetközi ajánlásokat is figyelembe veszi.

Adatvédelemmel kapcsolatos panasza esetén forduljon a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz!

https://naih.hu/uegyfelszolgalat,–kapcsolat.html

Call Now Button

Ha szeretne értesítést kapni (tovább)képzéseinkről, iratkozzon fel hírlevelünkre!